Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Wiedza i świadomość pacjentów odnośnie przysługujących im praw

Szanowny Respondencie,

jestem studentką ostatniego roku studiów magisterskich z Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim i absolwentką Zdrowia Publicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Poniższa ankieta została stworzona w celu weryfikacji wiedzy i świadomości pacjentów co do przysługujących im praw. Kwestionariusz jest całkowicie anonimowy a wyniki posłużą wyłącznie do napisania pracy naukowej. Ankieta składa się z 28 pytań. Proszę o zaznaczanie/wpisanie tylko jednej odpowiedzi chyba, że w treści pytania zaznaczono inaczej.

Z góry bardzo dziękuję za pomoc.
1. Płeć:
kobieta
mężczyzna
2. Wiek:
18-25
26-35
36-45
46-55
56-65
65-więcej
3. Wykształcenie:
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe
w trakcie studiów
4. Miejsce zamieszkania:
wieś
miasto do 50 tys. mieszkańców
miasto do 100 tys. mieszkańców
miasto do 250 tys. mieszkańców
miasto powyżej 250 tys. mieszkańców
5. Liczba posiadanych dzieci:
brak
1
2
3 i więcej
6. Jak często Pan/i ma styczność z systemem opieki zdrowotnej?
(wizyty własne lub dzieci u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistów, pobyty szpitalne, wizyty u stomatologa, badania kontrolne)
Raz w tygodniu
Raz w miesiącu
Raz na 3 miesiące
Raz na pół roku
Raz w roku
rzadziej
7. Z jakiego rodzaju podmiotów opieki zdrowotnej korzysta Pan/i najczęściej?
publiczne
niepubliczne
nie wiem
8. U jakiego lekarza bywa Pan/i najczęściej?
lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
lekarz specjalista
9. Czy uważa Pan/i, że zna prawa pacjenta?
(jeżeli wybrał/a Pan/i odpowiedzi "nie" lub "nie wiem" to proszę przejść do pytania nr 11)
tak
nie
nie wiem
10. Proszę podać dwa znane Pani/u prawa pacjenta:
1.
2.
11. Czy zgodnie z Pani/a wiedzą kobiecie w okresie ciąży, porodu, połogu przysługują jakieś szczególne prawa/uprawnienia?
(jeżeli wybrał/a Pan/i odpowiedzi "nie" lub "nie wiem" to proszę przejść do pytania nr 13)
tak
nie
nie wiem
12. Proszę podać znane Pani/u szczególne prawo/uprawnienie przysługujące kobiecie w okresie ciąży, porodu i połogu:
1.
13. Czy Pani/a zdaniem prawa pacjenta w Polsce są wystarczająco uregulowane i zabezpieczone?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
14. Z jakiego źródła najczęściej Pan/i słyszy o przysługujących pacjentowi prawach?
telewizja
radio
internet
prasa (w tym ulotki informacyjne)
znajomi
rodzina
nie słyszę o prawach pacjenta
15. Czy zazwyczaj podczas Pani/a styczności z systemem opieki zdrowotnej w Polsce, były respektowane przysługujące Pani/a prawa pacjenta?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
16. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że Pani/a prawa nie były respektowane?
tak
nie
nie wiem
17. Czy zgodnie z Pani/a wiedzą pacjent ma możliwość indywidualnego zgłoszenia naruszenia jego praw?
tak
nie
nie wiem
18. Zgodnie z Pani/a wiedzą do jakiej instytucji najlepiej zgłaszać naruszenie praw pacjenta?
Narodowy Fundusz Zdrowia
Policja
Biura Rzecznika Praw Pacjenta
Ministerstwo Zdrowia
Organizacje pozarządowe zajmujące się prawami pacjenta
19. W której z poniższych form według Pani/a można zgłaszać naruszenie praw pacjenta do Rzecznika Praw Pacjenta?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
telefonicznie i osobiście
za pomocą poczty elektronicznej
pisemnie
tylko osobiście
20. Czy zgłosiłaby/zgłosiłby Pani/Pan gdyby Pani/a prawa zostały naruszone?
(jeżeli wybrał/a Pan/i odpowiedzi "raczej nie", "zdecydowanie nie" lub "nie wiem" to proszę przejść do pytania nr 22)
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
21. W jakiej najprawdopodobniej formie zgłosiłby/zgłosiłaby Pan/i nierespektowanie praw pacjenta?
telefonicznie
osobiście
pisemnie
za pomocą poczty elektronicznej
22. Czy uważa Pan/i, że kwestie praw pacjenta są ważnym aspektem systemu opieki zdrowotnej?
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
trudno powiedzieć
23. Czy uważa Pan/i, że kwestie praw pacjenta są istotnym elementem zarządzania podmiotem leczniczym?
tak
nie
nie wiem
24. Na ile istotne jest dla Pani/a każde z niżej wymienionych praw?
(proszę zaznaczyć w skali od 1 do 6 istotność, dla Pana/i, danego prawa pacjenta)
123456
Prawo pacjenta do informacji
Prawo pacjenta do wyrażenia zgody
Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej
25. Czy wie Pan/i czym jest "zgoda dorozumiana"?
(jeżeli wybrał/a Pan/i odpowiedzi "nie" to proszę przejść do pytania nr 27)
tak
nie
26. Proszę podać przykład sytuacji z wyrażeniem zgody w sposób "dorozumiany"
27. Zgodnie z Pani/a wiedzą czego m.in. dotyczyła nowelizacja ustawy, o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, z marca 2016 r.?
(można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
nowych praw pacjenta
zadań Rzecznika Praw Pacjenta
leczenia bólu
nie wiem czego dotyczyły zmiany
28. Na ile istotny jest dla Pani/a każdy z niżej wymienionych aspektów podczas styczności z systemem ochrony zdrowia i wyboru placówki medycznej?
(proszę zaznaczyć w skali od 1 do 6 istotność, dla Pana/i, danej kwestii)
123456
jakość świadczonych usług (sprzęt i kadra medyczna)
czas oczekiwania na wizytę
wygląd placówki medycznej
respektowanie praw pacjenta
jakość obsługi pacjenta (rejestracja)


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .