Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Przedsiębiorczość studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego jako stymulator udanego wejścia na rynek pracy

* 1. Co według Ciebie znaczy słowo przedsiębiorczość?
Pytanie wielokrotnego wyboru (proszę o zaznaczenie maksymalnie 2 odpowiedzi).
Zdolność do tego, aby być przedsiębiorczym; to posiadanie ducha inicjatywy, obrotność, rzutkość, zaradność.
Świadomość zarówno swoich możliwości jak i potencjału, które pozwalają na konsekwentną realizację założonych celów.
Cecha charakterystyczna ludzi, grup i organizacji, która wyzwala w nich dążenie do samorealizacji poprzez czynne działanie.
Celowe działanie mające na celu rozpoczęcie oraz rozwój biznesu ściśle zorientowanego na osiąganie zysków.
Proces odkrywania i kształtowania możliwości dla stworzenia nowych wartości poprzez innowacje, pozyskanie potrzebnych zasobów i zarządzanie procesem tworzenia wartości.
Umiarkowane podejmowanie ryzyka.
* 2. Jakie cechy osobowościowe według Ciebie powinna mieć osoba przedsiębiorcza?
Pytanie wielokrotnego wyboru (proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi).
Pracowitość
Kreatywność
Inwencja twórcza
Ambicja
Odwaga
Determinacja
Optymizm
Odporność na stres
* 3. Jakie umiejętności według Ciebie wykazuje osoba przedsiębiorcza?
Pytanie wielokrotnego wyboru (proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi).
Umiejętność wykorzystywania szans i możliwości
Umiejętność podejmowania ryzyka
Umiejętność pracy w zespole
Umiejętność stawiania określonych celów i dążenie do ich realizacji
Umiejętność rozwiązywania problemów
Umiejętność organizacyjna
Umiejętność zarządzania czasem
Umiejętność zarządzania ludźmi
* 4. Czy uważasz się za osobę przedsiębiorczą?
Pytanie jednokrotnego wyboru.
Tak
Nie
Nie, ale dążę do tego
Trudno powiedzieć
* 5. Czy według Ciebie można nauczyć się przedsiębiorczości?
Pytanie jednokrotnego wyboru.
Tak
Tak, ale jest to bardzo trudne
Nie
Trudno powiedzieć
* 6. Czy myślisz o założeniu własnej działalności gospodarczej?
Pytanie jednokrotnego wyboru.
Tak
Nie (proszę przejść do pytania 8)
Prowadzę już swoją działalność gospodarczą
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem/am (proszę przejść do pytania 8)
7. W jakiej branży prowadzisz lub chciałbyś prowadzić swoją działalność gospodarczą?
Pytanie wielokrotnego wyboru (proszę o zaznaczenie maksymalnie 3 odpowiedzi).
Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo
Górnictwo i wydobywanie
Przetwórstwo przemysłowe
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
Budownictwo
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle
Transport i gospodarka magazynowa
Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
Informacja i komunikacja
Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
Edukacja
Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
Pozostała działalność usługowa
Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
Organizacje i zespoły eksterytorialne


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .