Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Badanie poziomu satysfakcji z zarządzania finansami gminy przez lokalne władze

Szanowni Państwo!
Jestem studentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Finanse i rachunkowość. Obecnie piszę pracę magisterską pt. Specyfika rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego. Uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
Celem ankiety jest poznanie opinii mieszkańców gminy na temat zarządzania jej finansami. Ankietę należy wypełnić poprzez zaznaczenie odpowiedzi, z którą najbardziej się Pan/Pani zgadza. Bardzo proszę o uważne przeczytanie pytań oraz rzetelne udzielanie odpowiedzi.
Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną wykorzystane tylko w celach naukowych związanych z pracą magisterską w zestawieniach zbiorczych.

* 1. Jak ocenia Pan/Pani sytuację finansową gminy?
bardzo dobrze
dobrze
nie mam zdania
źle
bardzo źle
* 2. Czy Pana/Pani zdaniem gmina dobrze zarządza finansami?
tak
nie
nie mam zdania
* 3. Na co Pana/Pani zdaniem gmina powinna przeznaczyć środki finansowe?
(ustal kolejność od najważniejszego do najmniej ważnego celu)
Twój ranking (tutaj upuść) Lista elementów (stąd przeciągnij)
  •   kanalizacja sanitarna, wodociągi
  •   gospodarka odpadami
  •   imprezy kulturalne i sportowe
  •   drogi, chodniki
  •   zasoby mieszkaniowe
  •   placówki oświatowe
  •   służba zdrowia
* 4. Jak ocenia Pan/Pani budżet gminy na rok 2017?
bardzo dobrze
dobrze
nie mam zdania
źle
bardzo źle
* 5. Czy angażuje się Pan/Pani w sprawy dotyczące finansów gminy?
(udział w spotkaniach rady gminy, zgłaszanie swoich projektów, propozycji)
tak
nie
* 6. Jaki Pana/Pani zdaniem mieszkańcy mają wpływy na decyzję podejmowane przez władzę gminy dotyczące finansów?
bardzo duży
duży
umiarkowany
mały
bardzo mały
* 7. Czy Pana/Pani zdaniem gmina dobrze wykorzystuje fundusze unijne?
tak
nie
nie wiem
* 8. Pana/Pani zdaniem, która z inwestycji zrealizowana dzięki funduszom unijnym była najbardziej przydatna? Dlaczego?
* 9. Co Pana/Pani zdaniem należałoby zrobić, zmienić lub poprawić w gminie Izbica Kujawska?
* 10. PŁEĆ
kobieta
mężczyzna
* 11. WIEK
18-25
26-35
36-45
46-55
powyżej 55
* 12. WYKSZTAŁCENIE
podstawowe
gimnazjum
zawodowe
średnie
wyższe
* 13. MIEJSCE ZAMIESZKANIA
miasto Izbica Kujawska
obszar wiejski gminy Izbica Kujawska
inny
* 14. OKRES ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY
do 5 lat
5-10 lat
powyżej 10 lat


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .